منو

روند رشد جنین در ۳ ماهه سوم

nobanner

هفته سی و دوم

 

استخوانهای نوزاد به طور کامل شکل گرفته ولی هنوز نرم هستند

لگدهای نوزاد  قویتر شده

چشمهایش کاملا باز و بسته میشود

ریه ها هنوز کامل نشده است

بدن نوزاد شروع به ذخیره ویتامینهایی مانند آهن  و کلسیم میکند

کرکهای جنینی شروع به ریختن میکند

شروع به وزن گیری میکند و حدود ۱۵ تا ۱۷ سانتی متر قد دارد

07months

هفته سی و ششم

چربی در بدنش افزایش میابد و بزرگتر میشود و ممکن است حرکاتش کمتر ولی حجمش افزایش یابد

حدود ۱۶ تا ۱۹ سانتی متر قد دارد

08months

هفته سی و هفتم تا چهلم

در پایان هفته ۳۷ اندامهای نوزاد کامل شده و عملکرد  مخصوص به خود را دارند

با نزدیک شدن به زمان زایمان سر به سمت پایین قرار میگیرد

هنگام تولد ممکن است نوزاد بین ۲/۷۰۰ کیلوگرم تا ۴ کیلوگرم وزن داشته باشد که در نوزادان مختلف متفاوت مباشد

09months

 

 

اشتراک گذاری